อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การดำเนินการ :

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธรประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2019-09-04T01:00:42+07:00