การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วันที่ : วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (411) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำเนินการ:

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานำกระบวนการคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาต่อไป โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อดีตรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายการศึกษาและคุณภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สกอ. คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2019-09-04T01:00:52+07:00