อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณาจารย์

วันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การดำเนินการ:

การอบรมครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาและเข้าใจถึงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

กิจกรรม

  • ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวรายงาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเปิดการอบรม
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากร รับมอบของที่ระลึก
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากร
  • ให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test)
  • เรื่อง ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร วิทยากรบรรยาย เรื่องหลักการการประกันคุณภาพศึกษา และมาตรฐานอุดมศึกษา
  • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพ
2019-09-04T01:01:03+07:00