อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA implementation and Gap analysis

เวลา: วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

สถานที่: ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เรื่อง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ผลการดำเนินงาน:

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN-QA  เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องและสามารถมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  อนุวงศ์ และคณะ

2019-09-04T01:01:23+07:00