ภาพบรรยากาศกิจกรรม Discussion Café ระหว่างนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น            เมื่อวันศุกร์ที่ 17พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรม Discussion Café ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา ส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มร่วมกับนักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ

            โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวข้อหลักจำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่ อาหารกับสุขภาพ (Diet and Health Complications) และสังคมผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ป้องกัน (Aging Society and Preventive Medicine) ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 180 คน แบ่งเป็น 30 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ชั้นปีที่ 1 และ 2 และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University ชั้นปีที่ 1

2023-11-30T08:40:39+07:00