การประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและด้านการแพทย์ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Dr. Atsushi Motohiro ประธานบริษัท Canvas Inc จำกัด จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนจาก Asia Alliance Partner Co., Ltd.

           ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและด้านการแพทย์ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Dr. Atsushi Motohiro ประธานบริษัท Canvas Inc จำกัด จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนจาก Asia Alliance Partner Co., Ltd. เวลา 10.00 – 12.00 น. และการบรรยายพิเศษในรายวิชา Introduction into Health Data Science ในหัวข้อ “Health Data and Real-World Applications: Case Studies of Entrepreneurs 4” สำหรับนักศึกษาปี 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.ปวรี นนทะแสน เป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้แก่ ห้องสมุด หอประชุม ห้องเรียน และห้องพักอาจารย์

2024-01-05T17:24:49+07:00