อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2566

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2566 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room ๑ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน วางแผนการดําเนินงานบริหาร การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผลให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีหัวข้ออบรม ดังนี้

  • How does assessment help students to learn
  • Outcome-based education and assessment
  • Writing effective multiple-choice questions
  • Constructing OSCE stations
  • Workplace-based assessment
  • Program evaluation
2024-01-05T17:24:23+07:00