วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักคึกษารุ่นที่ 4 จำนวน 31 คน ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ CRA Hall โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่
ทั้งนี้ บรรยายการในภาคเช้านักศึกษาแพทย์และผู้ปกครองได้เข้าร่วมฟังการบรรยายภาพรวมของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษา การวัดและประเมินผล ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียนปีการศึกษา 2566 แนะนำ Year Lead และ Course Coordinators ชั้นปีที่ 1 โครงการการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาไทย จากผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวงางควัฒ และกิจกรรม Med Talk โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
ภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ และกิจกรรมเลือกประธานนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 4 โดย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 รวมถึงกิจกรรมการเลือกประธานรุ่นของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความอบอุ่น จากคณาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
2024-01-05T17:22:23+07:00