วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ผู้บริหารพบบุคลากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ผู้บริหารพบบุคลากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปยังบุคลากรในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เพื่อให้ ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาองค์กร รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

2024-01-05T17:22:13+07:00