งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมอบรมอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ชุมชนเมือง

งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมอบรมอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ชุมชนเมือง
โดยมีการอบรมความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพในหัวข้อต่างๆ อาทิ โรคติดต่อ โรคที่พบบ่อยในวัยเด็ก โรคมะเร็ง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) โดยในครั้งนี้ มีประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการเคหะชุมชนหลักสี่ และชุมชนบริเวณโดยรอบ กว่า 70 คน
🗓️ ในวันเสาร์ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ CRA Hall
📸 : eggsweet_photo
2024-01-05T17:22:04+07:00