งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.15 น. – 16.00 น. งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีการบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อ “รู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีเป็น” เพื่อให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ ณ ห้องกิจกรรมกลาง การเคหะชุมชนหลักสี่

2024-01-05T17:21:35+07:00