วิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2565 และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566
2. เพื่อให้ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานชั้นปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีโอกาสการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของหลักสูตรรวมกัน
2024-01-05T17:16:18+07:00