เทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ โดยการบรรยายเน้นเรื่องของการใช้ระบบ Moodle

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทีมงานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ โดยการบรรยายเน้นเรื่องของการใช้ระบบ Moodle และการจัดทำสื่อการสอนด้วย Canva ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการเรียนรู้และและการพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยีการศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง

2024-01-05T17:16:00+07:00