โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) หัวข้อ Selected Examples of Technology Utilization in Medical

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) หัวข้อ Selected Examples of Technology Utilization in Medical โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงานในโครงการฯ และการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษา และการแพทย์ และการแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการฯ เป็นอย่างดียิ่ง

2024-01-05T17:15:50+07:00