โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.30 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรยายพิเศษโดย คุณกฤษณี มหาวิรุฬห์ ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2024-01-05T17:15:43+07:00