ประกาศ เรื่องการขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ประจำปีการศึกษา 2566

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566
https://registra.cra.ac.th/StudentRegistration/content/home
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
จำนวน 4,800 บาท ผ่านระบบ Bill Payment
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

Download PDF
2024-02-14T10:43:24+07:00