วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ได้แก่
1.นายไตรรัตน์ อารมฤทธิ์
2.นางสาวพริ๊นซ์ แพร์รีส แจ็คสันว์ วงศาโรจน์
3.นางสาวจันทรรัตน์ ชุมแสง
4.นางสาวณัฐพร วิริยะประภานนท์

ได้รับรางวัล Best Conference Paper Award จาก 3rd IEEE International Conference on Electronic Communications, Internet of Things and Big Data 2023 by National Science and Technology Council, Taiwan from April 14 to 16, 2023.

ในผลงานที่ชื่อว่า Songkhla’s Battle Against COVID-19: An Interactive Dashboard for Assessing the Performance Management and the Prediction of New Cases ภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล

2024-01-05T17:19:04+07:00