ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

ขอความอนุเคราะห์ผู้สนใจทุกท่าน สละเวลาในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเดิมได้เปิดการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งแล้ว จึงควรต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมให้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ท่านให้จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรฉบับใหม่ โดยขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี่ ทั้งนี้ ได้แนบ link และ QR code มาด้วย ดังนี้

2024-01-05T17:19:50+07:00