หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเกียรติจาก Prof. Thomas Pals, College of Science and Engineering, Ritsumeikan University มาบรรยายในรายวิชา CHMP515 Seminar in Medical หัวข้อ “Academic writing and presentation” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

          ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเกียรติจาก Prof. Thomas Pals, College of Science and Engineering, Ritsumeikan University มาบรรยายในรายวิชา CHMP515 Seminar in Medical หัวข้อ “Academic writing and presentation” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ณ ห้องเรียนหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ ชั้น B1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ซึ่งในการบรรยายหัวข้อดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา อีกทั้ง ยังเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา
2024-01-05T17:10:02+07:00