ในวันที่ 7-10 มีนาคม 256 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้ดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์: การบูรณาการทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่านในวันที่ 7-10 มีนาคม 256 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้ดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์: การบูรณาการทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในชุมชน รวมถึงการนำนวัตกรรมระบบเก็บข้อมูลสุขภาพ แอปพลิแคชัน อาสาจุฬาภรณ์ นำไปใช้ในชุมชนนำทีมลงพื้นที่โดยรองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล, อาจารย์ ดร.ปวรี นนทะแสน และผู้วิจัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้า ตำบลบ้านนาวี ตำบลบ้านพี้ ตำบลสวด ตำบลป่าคาหลวง กระทรวงสาธารณสุข อ.บ้านหลวง จ.น่าน และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณในความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป


2024-01-05T17:10:39+07:00