วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อ โรคมะเร็งและการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ การเคหะชุมชนหลักสี่ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ การเคหะชุมชนหลักสี่

หัวข้อเรื่องโรคมะเร็งและการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

 3 ป. ห่างไกลมะเร็ง
ป.1 ประเมินความเสี่ยงของโรคที่ซ่อนอยู่
ป.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
ป.3 ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่าง ๆ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน ค่ะ

พร้อมทั้งรับสมัครอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน จากการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน

แผ่นพับ
2023-04-27T15:22:10+07:00