เมื่อวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการหลักสูตรแบบ Online & Onsite หัวข้อ Basic Python Programming for Health Data Science สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอบรม Basic Python Programming for Health Data Science สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ การเรียนการสอนเขียนภาษาไพธอนเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีฝึกปฏิบัติการแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากการบรรยายเพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในระดับเบื้องต้นและมอบประกาศนียบัตรหลังสำเร็จการฝึกอบรม ในการจัดอบรมครั้งนี้มีนักเรียนจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน โดยมีอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เป็นผู้บรรยายและนำการสอน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
#BPHDS
#BasicPythonProgrammingforHealthDataScience
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์2023-04-27T15:16:27+07:00