สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน ๗๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๕ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จึงโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหายาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย

การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด ,แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด และพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปการนี้ ทรงมีพระดำรัสแก่คณะฯ ผู้เข้าเฝ้าฯ พร้อมพระราชทานกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-๑๙ ในทุกภาคส่วน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเท เสียสละ และร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม ที่ผ่านมาทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกภาคส่วน ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ รวมทั้งบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อาทิ โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ณ อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ ๒ สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์ และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าฯ ให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาล หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย

2022-12-15T10:35:19+07:00