สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนและแรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา นายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชนและผู้ใช้แรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในชุมชนและแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยารักษาโรคโควิด-๑๙ อาจมีจำนวนไม่เพียงพอ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงมีพระวินิจฉัยให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อพระราชทานแก่กรุงเทพมหานคร ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ในเขตหลักสี่ และในโอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วงวิกฤติโควิด-๑๙ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังหลักทุ่มเทดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว และพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ป่วยให้หายดี กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวอันเป็นที่รักได้โดยเร็ว

2022-12-15T10:38:00+07:00