“องค์สิริศิลปิน” ศิลป์เพื่อชีวิต สร้างสุขเพื่อปวงประชาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ประจักษ์ชัด ในขณะเดียวกันยังมีศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ทรงรักและทรงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ทรงคิดถึง หรือมีโอกาสได้ทรงทำ นั่นคือ การทำงานศิลปะ

ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง

ทั้งยังทรงมีพระดำริให้นำภาพวาดฝีพระหัตถ์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เพื่อหารายนำไปใช้เป็นทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนตามท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล และได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆ ผ่านการสมทบทุนมูลนิธิในพระดำริอีกด้วย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2022-12-14T08:50:33+07:00