สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙ นาฬิกา ๕๗ นาที  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล พระเทพพัชรญาณมุนี จากสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประธานสงฆ์ ถวายศีล เจ้าพนักงานศุภรัตอารธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์  จากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์  แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าประธานสงฆ์ แล้วเสด็จไปทรงประเคนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่พระเทพพัชรญาณมุนี ประธานสงฆ์  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรทุกหมูเหล่า ด้วยทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาท  การสืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๐ ปี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัยในศาสตร์แห่งศิลป์ควบคู่กันไปด้วย ทรงใช้วิทยาศาสตร์และศิลปะเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน ก่อกำเนิดเป็นโครงการในพระดำริในการนำผลงานศิลปะออกจำหน่ายและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้นำไปใช้เป็นทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
นับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้พระราชทานยา “ฟาวิพิราเวียร์” และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในด้านความมั่นคงด้านการสาธารณสุขของประเทศ ให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด เพืรอป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อจากนั้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกจากห้องพิธี  ทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญไปถวาย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4  กรกฎาคม 2564 พร้อมกันนี้ ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญไปถวาย พร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้จากเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่เชิญไปถวาย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายแจกันดอกไม้ในโอกาสนี้ด้วย
จากนั้น  เสด็จเข้าห้องพิธี เจ้าพนักงานเชิญเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมวางที่หน้าพระสงฆ์ ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน จบแล้ว เสด็จไปทรงเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระเทพพัชรญาณมุนี  ประธานสงฆ์  ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
ต่อมาเวลา  ๑๑ นาฬิกา ๓๘ นาที   ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังหอศิลป์ทิพย์พิมาน ทรงปล่อยโค จำนวน ๒ คู่  ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อพระราชทานให้แก่ นางอำไพ ศิลปชัย และนางสาวฐิติมา วงพุมมา เกษตรกร อ.ปากช่อง ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพและขยายพันธุ์ต่อไป
จากนั้น ทรงปล่อยกบส่วนพระองค์ ๖๐ ตัว ลงในสระน้ำ และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๙ ชนิด  ได้แก่  ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ  ปลาโพง ปลากระโห้ ซึ่งกรมประมงจัดถวาย รวม ๔๙๐,๐๐๐ ตัว โดยทรงปล่อยพันธุ์ปลาวันนี้ ๙๙ ตัว ส่วนที่เหลือจะนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำที่เหมาะสมทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและขยายพันธุ์ต่อไป พร้อมกันนี้ ทรงปล่อยปลาดุกและปลาช่อนส่วนพระองค์ลงสระน้ำบริเวณหอศิลป์ทิพย์พิมาน เพื่อรักษาระบบนิเวศและขยายพันธุ์ต่อไป

2022-12-13T11:33:53+07:00