พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงสืบทอดพรสวรรค์ด้านดนตรีจากพระบรมชนกนาถ และทรงได้รับการส่งเสริมจากพระราชมารดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สามารถทรงดนตรีหลายประเภทได้อย่างเป็นเลิศ อาทิ เปียโน กีตาร์ รวมถึงเครื่องดนตรีกู่เจิงของจีนที่เล่นยากมาก ก็ทรงสามารถบรรเลงกู่เจิงในระดับศิลปินได้ในเวลาไม่นาน

เมื่อเจริญพระชันษาได้เพียง 13 พรรษา ทรงเปียโนและทรงแสดงคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกถวายแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และพระราชทานแก่คณะทูตานุทูต และต่อมาภายหลังโปรดเกล้าฯ ให้มีการใช้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศที่เสด็จเยือน

ในพุทธศักราช 2544 ทรงจัดแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย – จีน รวมถึงหารายได้การกุศลช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง สร้างความประทับใจอย่างยิ่งแก่รัฐบาลจีน จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสถานะ “ทูตวัฒนธรรม” และจัดส่งคณะนักแสดงและนาฏศิลป์เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยสลับการเป็นเจ้าภาพกับประเทศไทย จัดการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 6 ครั้ง นำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมพันธ์เชื่อมความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ในการเสด็จทรงงานวิชาการยังต่างประเทศ จะทรงจัดเวลาพระราชทานแก่ชาวไทยไกลบ้านให้ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
4 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2022-12-15T11:02:24+07:00