“เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นักวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ผู้ทรงทุ่มเทชีวิต ในการศึกษาค้าคว้าวิจัย เพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ในด้านวิทยาศาสตร์ จนได้รับการถวายพระสมัญญานาม “เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ทรงมีผลงานการศึกษาวิจัยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

ทรงทุ่มเทชีวิตในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาประเทศชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ด้วยทรงฝังพระทัยถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสตามท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศในการเข้าถึงการสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการขาดแคลนแพทย์ และการเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีระดับสากล สานต่อแนวพระราชดำริ ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

ดังพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “ขอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้า”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2022-12-13T09:59:02+07:00