ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1,000 ถุง มอบให้ราษฎรในพื้นที่ชุมชนแออัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 : ด้วยพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้กักตัวอยู่บ้าน อีกทั้งประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพ จึงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1,000 ถุง มอบให้ราษฎรในพื้นที่ชุมชนแออัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

2022-12-13T09:34:24+07:00