ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยมี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 โดยมี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน และการสาธารณสุขของประเทศไทย ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำผลการวิจัยและนวัตกรรมที่คิดค้นไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม และเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคที่ให้บริการสุขภาพแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ ภายใต้หลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” โดยมีโครงสร้างเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจ 3 ส่วน ประกอบด้วยสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2022-12-13T09:28:28+07:00