คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๔ พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วโลกสามารถนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ไปใช้ในงานทุกรูปแบบ โดยดาวน์โหลดฟรี หรือร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/…/view/ChulabhornLikitFontThai

https://www.facebook.com/309713019886908/videos/205574848146040

2022-12-15T10:15:18+07:00