ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน เพื่อบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการ พระสงฆ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 1,600 ราย29 กรกฎาคม 2564 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน เพื่อบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการ พระสงฆ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 1,600 ราย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวให้บริการฉีดวัคซีนฯระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มและแบ่งปันวัคซีนบริจาคเพื่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์จากทุกภาคส่วนที่สานหัวใจร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย เราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

2022-12-15T10:05:07+07:00