ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ จังหวัดชัยภูมิวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ ตำบล โคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ

ในการนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย จากสถานการณ์อุทกภัยข้างต้น ราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

2022-12-15T10:05:15+07:00