พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุย ณ พระที่นั่งอัมพรสถานวันนี้ ( ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ) เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลถวายรายงานโครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเบิกผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และนายเอกศิลา ปานศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลศรีสวางควัฒน ตามลำดับ จากนั้น กราบทูลฯ ขอพระราชทานพระดำรัสรับสั่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานรางวัลศรีสวางควัฒน แก่ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ทั้ง ๓ หน่วยงาน ตามลำดับดังนี้ ๑. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ๒.รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๓. รางวัลหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งทั้ง ๓ หน่วยงานที่ได้รับพระราชทานรางวัลครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์โครงการฯ โดยเป็นหน่วยงานที่มีวิทยาการความรู้ด้านการรักษาโรคมะเร็ง หรือด้านอื่น ๆ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล สามารถดูแลและให้การบริการประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สำหรับ โครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” เป็นรางวัลที่เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ พระองค์ทรงพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยและแผ่นดินไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด กอปรด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระวิริยะบากบั่น ประกอบกันเป็นพระปณิธานอันแน่วแน่ยังผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด้วยทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนาวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น โครงการรางวัล “ศรีสวางควัฒน” จึงจัดขึ้นเพื่อสรรหาหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นหน่วยงานแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานสาธารณสุขอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศสืบต่อไป

2022-12-15T10:05:41+07:00