ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงร่วมกิจกรรมประกอบชุด Casette เพื่อเตรียมการสังเคราะห์สารและกดปุ่มเพื่อเริ่มต้นการผลิตสารเภสัชรังสี จากเครื่องไซโคลตรอนที่ติดตั้งเป็นเครื่องที่สอง รุ่น HM-20S แบบ Self-shielded ซึ่งเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลได้ทรงเป็นผู้ริเริ่มให้มีเครื่องไซโคลตรอนและเพทสแกนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยทรงวางแนวทางการดำเนินงานและทรงสนับสนุนทุกวิถีทางในการติดต่อกับต่างประเทศ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ทรงติดตามการก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติด้วยพระองค์เอง

ด้วยพระปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาสูงให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุด ทั้งด้านการผลิตสารเภสัชรังสีจากเครื่องไซโคลตรอน สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจด้วยเครื่องเพทสแกน ทรงมีพระนโยบายให้ศูนย์ฯ กำหนดอัตราค่าบริการตรวจเพทสแกนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศให้สามารถเข้าถึงการตรวจได้มากที่สุด และให้ศูนย์ฯผลักดันนโยบายการเบิกจ่ายตรงกับทาง สปสช. ในอัตราที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ และสามารถเพิ่มสิทธิเบิกจ่ายสำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพทสแกนในภาวะโรคต่างๆ ได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

2022-12-15T09:55:37+07:00