สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ สมทบทุนศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๔ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินไปทรงเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ณ  พลับพลาพิธี หน้าหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นทรงร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ ๑๐ รูป มีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ด้วยบทสวดอาฏานาฏิยะปริตร เพื่อบรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง และเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวง

จากนั้นเสด็จไปทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยดอกไม้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งทรงเจริญพระชนมายุ ๘๙ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ออกแบบตามพระวินิจฉัยในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ร่วมสมัย ปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค เพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และทางกรรม โดยอัญเชิญประดิษฐานอยู่ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นแห่งแรกเพื่อเป็นสถานที่ไว้เคารพสักการะบูชาของประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปบูชาโดยร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านโครงการ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ ๔๐๐ เตียง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายที่บูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร เป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล โครงการตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕ มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญบริจาคพระพุทธรูป พระกริ่ง และเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย เหรียญทองคำ (ขัดเงา) ๙๙% ขนาดสูง ๗๐ มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ ๓๐๐ กรัม บริจาคบูชา ๑ ล้านบาท พระบูชาขนาดหน้าตัก ๕.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๕๐,๐๐๐ บาท และขนาดหน้าตัก ๓.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๓๐,๐๐๐ บาท พระกริ่งทองฐานทอง บริจาคบูชา ๔๐,๐๐๐ บาท พระกริ่งทองฐานเงิน บริจาคบูชา ๑๖,๐๐๐ บาท พระกริ่งเงินฐานเงิน บริจาคบูชา ๒,๒๐๐ บาท พระกริ่งเงินฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา ๑,๖๐๐ บาท พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา ๖๐๐ บาท และเหรียญโลหะสีเหลือง บริจาคบูชา ๒๐๐ บาท โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๔๓๐-๐๓๕๐๘๐-๘ ชื่อบัญชี โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และติดต่อรับพระบูชาได้ที่ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใบเสร็จสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า หรือสามารถร่วมบริจาคและติดต่อขอรับพระพร้อมใบเสร็จลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE Official โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital กดปุ่มเมนู “บริจาคบูชาพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” เพื่อเข้าสู่ LINE MyShop เภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (คลิก > https://shop.line.me/@750iupgc)

2022-12-15T09:56:32+07:00