สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเข้าเฝ้าถวายเข็มวิทยฐานะทองคำ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๑, ๒ และ ๓ จำนวน ๓๐๐ ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ และนำคณะบุคคลผู้ถวายเงินบริจาคสะสมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล NFT เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน ๓๐ ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์

จากนั้น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงวางพระหัตถ์กดปุ่มเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคลจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” และภาพวาดฝีพระหัตถ์บน NFT Coral Wall ณ บริเวณนิทรรศการ ชั้น ๗ จากนั้น เสด็จขึ้น ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์ในนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม อันมีความหมายถึง “ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง” ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขาและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบต่อไป พระปรีชาสามารถและลักษณะเด่นของผลงานด้านทัศนศิลป์ที่ทรงสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เริ่มจากแรงบันดาลพระทัยที่ทรงเห็นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวาดรูป จากนั้นทรงมีโอกาสสร้างสรรค์งานอย่างบริสุทธิ์ ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ทุกภาพ มีเส้นสายลายศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์ แสดงถึงพระปรีชาในศาสตร์หลายแขนง ทรงนำเรื่องราวของธรรมชาติมาประกอบกับสัญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ่งที่ทรงโปรดปราน สร้างสรรค์รวมกันอยู่ในผลงานศิลปะที่งดงามน่าอัศจรรย์เหมาะสมกลมกลืนในรูปแบบงานศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟหรืองานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการของศิลปะใดๆ โดยทรงสร้างสรรค์ออกไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก นอกจากนี้ ทรงใช้พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะต่อยอดสู่การช่วยเหลือราษฎรโดยนำผลงานมาจัดทำภาพพิมพ์และผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริต่างๆ
สำหรับการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙๐ ภาพมาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Wall ของบริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด ในชื่อ Collection : SIRISINLAPIN META Art for Life By HRH PRINCESS CHULABHORN KROM PHRA SRISAVANGAVADHANA โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าร่วมชมผลงานและบริจาคได้ทางเว็บไซต์ coralworld.co/@chulabhornroyalacademy พร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้นำผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” จำนวน ๙ ภาพ มาต่อยอดจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล Nine Auspicious Colors AR Art Collection ที่สร้างสรรค์ลวดลายภาพฝีพระหัตถ์บนผลิตภัณฑ์ให้มีชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล AR Art บนแอปพลิเคชันอินสตาแกรม @sirisinlapin รวมทั้งการจัดแสดงผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์กว่า ๑๐๐ ผลงานในรูปแบบนิทรรศการ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ และระดมทุนผ่านการบริจาครับผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในรูปแบบ NFT หรือผลิตภัณฑ์การกุศล ๙ เฉดสีมงคล สมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด ๔๐๐ เตียง โดยพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งนี้ว่า“ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะขององค์สิริศิลปินในงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์วงการศิลปะไทยของการจัดแสดงผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าที่มีเอกลักษณ์ด้วยเส้นสายลายศิลป์ ลวดลายสีสันแต่งแต้มจากความคิดคำนึง ผสานกับจินตนาการ ร่วมกับแรงบันดาลพระทัยที่ทรงรังสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามน่าอัศจรรย์ ผสมผสานกับการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ประหนึ่งมีชีวิตผ่านการเชื่อมมิติศิลปะในโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งยุคหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมงานได้จนถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ และ Rassada Hall ชั้น ๑ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

2022-12-15T10:01:33+07:00