22 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตระประเทศ ไปยังปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยานวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สาธารณรัฐอินเดีย : เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตระประเทศ ไปยังปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล คณะพระนวกโพธิ ผู้ปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชนชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ โดยเสด็จพระดำเนินเข้าสู่ยังปรินิพพานวิหาร ที่ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งเป็นจุดจำลองการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ทรงกระทําประทักษิณในพระวิหาร จากนั้นถวายผ้าห่ม และสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทรงสักการะปรินิพพานสถูป จากนั้นทรงฉายพระรูปหมู่กับพระนวกโพธิของโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 44 รูป ณ ด้านหน้าปรินิพพานวิหาร ก่อนเสด็จไปยังสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจากประเทศไทย

จากนั้นเสด็จยังมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจุดธูปเทียนสักการะมกุฏพันธนเจดีย์ สังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายสถานที่แห่งการสิ้นธาตุเหลือธรรม จากนั้นทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทรงปิดทองและวางพวงมาลัย ทรงถวายผ้าไตร และทรงกระทำประทักษิณรอบมกุฏพันธนเจดีย์

ต่อมาเสด็จยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทรงปลูกต้นสาละ แล้วเสด็จยังพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีลาสิกขาพระนวกโพธิทั้ง 44 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ณ พระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระนวกโพธิได้ทำพิธีกล่าวคำขอขมาต่อพระรัตนตรัย กล่าวคำลาสิกขา จากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาวกลับมายังพระอุโบสถเพื่อรับศีลห้า  สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ทรงหลั่งทักษิโณทก ผู้ลาสิกขาเข้าเฝ้ากราบพระบาทน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2022-12-15T09:58:29+07:00