15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯ15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานะผู้แทนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าเฝ้าฯ

โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ถวายรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการต่าง ๆ ของคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ตลอดจนพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และทรงแสดงความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างน่าชื่นชม โดยพระราชทานความมั่นใจว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ด้วยทรงตระหนักถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมทั้งสำรองไว้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีก 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์และนำไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยได้

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงมีพระดำริในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่เกิดโรคซาร์สระบาดเมื่อพุทธศักราช 2546 และเมื่อถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ โปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีกทั้งได้พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 20,000 ขวด แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

2022-12-15T10:02:34+07:00