18 สิงหาคม 2563 : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท18 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 391 คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่จาก 10 หลักสูตร เฝ้าถวายธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น ต่อเบื้องพระพักตร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติต่อไป โดยทรงมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษา โดยทรงมีพระดำรัสถึงการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ ให้ความช่วยเหลือสังคมและประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

จากนั้น ทรงเล่าถึงการทรงงานและประสบการณ์ที่ได้เสด็จตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ตามท้องถิ่นทุรกันดารต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยยังมีผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดแคลน และไม่มีเงินรักษา ที่ต้องการกำลังในการไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น ส่วนหนึ่งทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และบางรายได้ทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ให้ได้รับการรักษาที่ดี ทั้งนี้ ทรงหวังว่านักศึกษาทุกคนจะมีความดีและมีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานในจิตใจ เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข และท้ายสุดได้ขอฝากอนาคตของคนไทยไว้กับนักศึกษาทุกคน ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน ประสบกับสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต พร้อมกลับมาช่วยประเทศไทยของเรา ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพรแก่นักศึกษาทุกคนให้มีความสำเร็จเป็นอย่างดี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีพุทธศักราช 2560 สืบสานตามรอยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ ภายใต้หลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย มีเป้าหมายพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผสมผสานงานวิจัยอยู่ในการศึกษาวิชาการต่าง ๆ และมีการเรียนการสอนทางคลินิกในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตอาสาให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศสืบไป

2022-12-15T10:02:54+07:00