18 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)วันที่ 18 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีราษฎรไปรับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 268 ราย และข้อพร้อมทั้งทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์จำนวน 4 รายจำนวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่มาขอรับบริการ และให้คำปรึกษา 38 รายโดยโปรดให้เข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้ง 4 ราย

2022-12-15T09:55:01+07:00