20 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ในวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีราษฎรไปรับการตรวจรักษาทั้งสิ้น จำนวน 113 ราย พร้อมทั้งทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 6 รายจำนวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่มาขอรับบริการ และให้คำปรึกษา 20 รายโดยโปรดให้เข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้ง 6 ราย

2022-12-15T10:03:01+07:00