วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Understanding Professional Identities and Professionalism โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Mandy Ann Dorothy Moffat จาก University Dundee สหราชอาณาจักร และอาจารย์ พญ. กฤตชญา ฤทธิ์ลือชัย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน อาจารย์สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันร่วมผลิต และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม

2023-04-27T15:14:38+07:00