🔹เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการ Anatomy the Series เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 3 โดยจัดกิจกรรมที่เป็นการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ผ่านแพทย์ และบุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อเป็นการถ่ายทอดและเตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานวิชากายวิภาคศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประเมินความสนใจของตนเองในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป โดยในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน หัวข้ออบรมได้แก่ ความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อพื้นฐานของร่างกาย ดวงตา สมองและจิตวิทยา รวมทั้งกิจกรรม Anatomy the Series โดยนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ณ สำนักงานอาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2022-11-28T13:05:53+07:00