พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
กับ King’s College London โดย St John’s College London สหราชอาณาจักร
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพฯ

                                 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ Professor John McGrath, Head of St John’s Institute of Dermatology, King’s College London, สหราชอาณาจักร ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กับ King’s College London โดย St John’s Institute of Dermatologyโดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
สำหรับความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาตจวิทยา การแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการฝึกอบรมและการดำเนินการโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองสถาบัน การพัฒนาและแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่นทางด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ในอนาคตต่อไป

2023-04-27T15:14:11+07:00