เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ได้จัดโครงการสัมมนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินการในปี 2565 และปรับปรุงแผนปฏิบัติการปี 2566

ให้มีแนวทางดำเนินการและมีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม Team building เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ และร่วมให้ความเห็นในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 10 คน

2023-04-27T15:13:07+07:00