เมื่อวันจันทร์ที่ 17 และวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย Medical Humanities: The Creation of Empathy between Medical Doctors and Patients and Therapeutic Properties to Enhance the Effective Patient Care through Literature and Media Arts (มนุษยศาสตร์การแพทย์: การสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและพลังแห่งการเยียวยา เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวรรณกรรมและสื่อศิลปะ) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ทั้งนี้ มีนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 52 ราย

2022-10-26T11:41:47+07:00