วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กิจกรรม : การมุ่งเน้นผลลัพธ์ EdPEx หมวด 7

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กิจกรรม : การมุ่งเน้นผลลัพธ์ EdPEx หมวด 7 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ และกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในปีการศึกษา 2565

2022-12-15T09:51:34+07:00