ประมวลภาพกิจกรรม “การแสดงดนตรี Final Performance ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)” ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565

ประมวลภาพกิจกรรม “การแสดงดนตรี Final Performance ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)” ในวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในรายวิชาเลือกเสรีที่มีความร่วมมือกับทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2022-10-05T11:05:27+07:00