วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบ Site Visit ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 โซน B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เมื่อจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

เมื่อจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบ Site Visit ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 โซน B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
                      โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจประเมินภายนอก ได้แก่
                      1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) -ประธานกรรมการ-
                      2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง (หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) -กรรมการ-
                      3. อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ (ภาคเอกชน) -กรรมการและเลขานุการ-
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เข้าสังเกตการเรียนการสอน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ และเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ “เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2022-11-14T11:26:02+07:00